Shell脚本运行的几种方式

1.当脚本没有执行权限或脚本开头没有解释器(#!/bin/bash)时
bash a.sh
sh a.sh
2.当脚本有执行权限时
/path/a.sh
./a.sh
3.在父shell中执行不会启动新的进程执行子脚本,并且会将子shell的返回值传递到父shell中
source a.sh
. a.sh #点后面有空格
4.sh<a.sh或cat a.sh|sh
 


「 文章如果对你有帮助,请点个赞哦^^ 」 

0